POGOSTA VPRAŠANJA: TELEKOMUNIKACIJE

Pogosta vprašanja

 1. Kako poteka menjava telekomunikacijskih storitev?

  Menjava ponudnika telekomunikacijskih storitev je enostavna. Z novim operaterjem preko spleta sklenete novo pogodbo, izpolnite obrazec za pooblastilo, ter ju podpišete z e-podpisom. Star modem in tv-komunikator se zamenjata z novim. Staro opremo vrnemo ponudniku, nov ponudnik telekomunikacij pa nam bo namestil nov modem in tv-komunikator v našem domu.

 2. Kaj potrebujete za uspešen priklop fiksnih storitev?

  Za uspešen priklop fiksnih storitev sta potrebna napeljan UTP-kabel in klasična vtičnica, ki morata biti v bližini mesta, kjer bo priklopljen modem.

 3. Kaj je interna inštalacija?

  Interna inštalacija pomeni po kanalčkih ali podometno napeljan UTP-kabel od mesta, kjer bo vključen modem, do naprav, kot so računalnik, TV-komunikator in telefon.

   

 4. Ali mi lahko operater v osnovno programsko shemo dodatno vključi programe, ki jih ne želim spremljati, zaradi tega pa se mi podraži naročnina za paket?

  Programske sheme, ki jih ponujajo v okviru svojih paketov končnim uporabnikom, operaterji oblikujejo na podlagi medsebojnih dogovorov z imetniki programskih pravic, pri čemer so dostikrat vezani na pakete, ki jih oblikujejo izdajatelji TV programov. Načeloma pa se operater na podlagi svobodne gospodarske pobude odloči, ali bo določen program vključil v določeno programsko shemo ali ne. V tem primeru ima končni uporabnik na podlagi 2. odstavka 129. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) le v določenem roku možnost odstopa od pogodbe, v kolikor se s to spremembo ne bi strinjal.

   

 5. Ali lahko operater zatemni programe v času prenosa športnih tekem?

  Zatemnitev določenih tujih televizijskih programov, vidnih na območju Republike Slovenije preko različnih distribucijskih (kabelskih, IPTV...) sistemov, lahko od operaterjev omenjenih distribucijskih sistemov zahteva zastopnik avtorskih pravic, ki z lastnikom (-i) avtorskih pravic sklene pogodbo za ekskluzivno prenašanje določenega dogodka (tekmovanja ali posamezne tekme) na določenem geografskem področju.

   

  Zastopnik takšne avtorske pravice za določen dogodek lahko na ta način od operaterja, ki prenaša tuj program, ali od samega izdajatelja tujega programa, ki prenaša taisti dogodek, pa za določeno območje nima avtorskih pravic, zahteva, da se na tem območju ta vsebina ne sme predvajati oziroma razširjati.

   

  V praksi se pri nas zatemnjujejo predvsem veliki in zelo gledani športni dogodki na tujih (predvsem hrvaških ali italijanskih) televizijskih programih. Zakup avtorskih pravic za tovrstne dogodke je namreč pogosto izveden na ekskluzivni osnovi, kar pomeni, da se sme dogodek (npr. nogometna tekma) prenašati le na določenem TV programu na določenem geografskem območju. Če tako npr. hrvaški izdajatelj TV programa (npr. HRT 1) zakupi pravice za nogometno tekmo za ozemlje Hrvaške, mora slovenski operater, ki ima v svoji programski shemi sicer ta program (t. j. HRT 1) vključen, v času take tekme prenos zatemniti. Enako velja tudi, če pravice zakupi slovenski operater, saj ima ta ekskluzivno pravico za oddajanje na ozemlju Republike Slovenije in se zato morajo vsi drugi tuji programi, ki predvajajo isto vsebino, za čas predvajanja zatemniti.

 6. Ali je operater upravičen, da mi zaračunava mesečno naročnino v času, ko imam storitve zaradi neplačil začasno izklopljene?

  Agencija pojasnjuje, da je s podpisom naročniške pogodbe med vami in operaterjem nastalo pogodbeno razmerje, podrobnosti katerega, poleg same naročniške pogodbe in k njej pripadajočih morebitnih aneksov, določajo tudi vsakokrat veljavni splošni pogoji poslovanja operaterja in cenik storitev. Naročnik ima pred sklenitvijo naročniškega razmerja možnost, da se seznani s pogoji poslovanja izbranega operaterja ter se nato odloči ali bo z njim pod ponujenimi pogoji sklenil pogodbo ali ne. S podpisom pogodbe naročnik pristane na pogoje, ki jih vnaprej postavi operater.

   

  Navedeno pomeni, da je operater upravičen zaračunavati mesečno naročnino v času začasnega izklopa, do katerega pride zaradi neplačil na strani naročnika, le v kolikor je to izrecno navedeno v njegovih splošnih pogojih. V kolikor pa veljavni splošni pogoji take določbe nikjer ne vsebujejo, operater - po mnenju agencije - ni upravičen do zaračunavanja mesečne naročnine v času začasnega izklopa. Načeloma namreč velja, da operater naročnino zaračunava le, ko nudi dostop do svojih storitev, torej v času, ko storitev ne zagotavlja, tudi naročnine ni upravičen zaračunati.

 7. Ali imam pravico, da od operaterja zahtevam razčlenjen račun, iz katerega izhajajo točni podatki o zaračunanih odhodnih storitvah?

  Obveznost izdaje razčlenitve računa ureja 121. člen ZEKom-1. Ta določa, da mora izvajalec univerzalne storitve svojim naročnikom omogočiti takšno stopnjo razčlenitve računa, ki jim omogoči preverjanje in nadzor porabe ter zaračunanega zneska (osnovna stopnja razčlenitve računa). Vsebino osnovne stopnje razčlenitve računa in pogoje za njeno izdajo pa podrobneje določa Splošni akt o razčlenjenem računu, ki določa, da mora osnovna stopnja razčlenitve računa vsebovati najmanj: obračunsko obdobje, znesek morebitne priključnine, znesek mesečne naročnine, število klicev, trajanje teh klicev, število in ceno obračunskih enot, vrsto in znesek za druge opravljene storitve, vsa morebitna druga plačila ter skupni znesek računa.

   

  Zakonska obveznost sicer velja samo za izvajalce univerzalne storitve (trenutno je to družba Telekom Slovenije, d.d.; glej odgovor na vprašanje »Operater mi noče zagotoviti širokopasovnih storitev (interneta, IP televizije). Kaj lahko storim?«), ne glede na to pa številni operaterji svojim uporabnikom samoiniciativno nudijo osnovno stopnjo razčlenitve računa, tako da lahko preverite porabo oziroma druge zaračunane storitve.

   

  V kolikor želite bolj podrobno razčlenitev računa, se obrnite na svojega operaterja in v njegovih splošnih pogojih preverite kakšno stopnjo vam nudi in ali je razčlenitev računa brezplačna ali plačljiva.

 8. Kljub temu, da sem z dnem 5. 9. 2014 pričel uporabljati storitve drugega operaterja, mi je prejšnji operater zaračunal mesečno naročnino za ves mesec september 2014. Je do tega upravičen?

  Ob podpisu naročniške pogodbe je med vami in operaterjem prišlo do pogodbenega razmerja, podrobnosti katerega, poleg naročniške pogodbe in k njej pripadajočih aneksov, določajo tudi vsakokrat veljavni splošni pogoji poslovanja operaterja in cenik storitev. V kolikor torej splošni pogoji operaterja oziroma veljavni cenik določajo, da mora naročnik v primeru prenehanja naročniškega razmerja poravnati naročnino za ves mesec, ne glede na datum odpovedi naročniškega razmerja, je operater upravičen, da uporabniku to tudi zaračuna. Predlagamo vam, da preverite naročniško pogodbo in splošne pogoje operaterja oziroma se o pogojih zaračunavanja pozanimate v njegovem naročniškem centru.

 9. Na kakšen način lahko pošljem predlog za rešitev spora in kaj mora ta vsebovati?

  V kolikor bi želeli sprožiti postopek pred agencijo, pošljite predlog za rešitev spora, ki mora biti lastnoročno podpisan, naslovljen na agencijo in iz katerega je razviden predmet spora ter natančno opredeljen vaš zahtevek skupaj s krajšo obrazložitvijo problema. Zraven posredujte tudi vso pisno korespondenco z operaterjem, predvsem odgovor operaterja na vaš ugovor oziroma navedbo, da operater v roku na ugovor ni odgovoril, ter za svoje navedbe predložite ustrezna dokazila. To lahko storite v roku 15 dni od dne, ko ste prejeli odgovor operaterja na vašo reklamacijo oziroma v primeru, da operater na vaš ugovor ne odgovori, v roku 30 dni od dne, ko ste pri operaterju podali reklamacijo.

   

  Predlog pošljite bodisi priporočeno po pošti na naslov AKOS, Stegne 7, 1000 Ljubljana bodisi po elektronski pošti na naslov info.box@akos-rs.si.

 10. Kakšne so moje možnosti, če se ne strinjam z izdanim računom?

  Kadar se ne strinjate z računom, ki vam ga je izdal operater, le-tega v roku 15 dni od prejema reklamirajte pri operaterju. Ob podaji reklamacije natančno navedite, zakaj se z določeno zaračunano postavko ne strinjate. Po zaključenem reklamacijskem postopku in v primeru, da se z odločitvijo operaterja ne boste strinjali, v roku 15 dni agenciji posredujete predlog za rešitev spora v skladu s spodaj podanimi navodili (glej odgovor na vprašanje »Na kakšen način lahko pošljem predlog za rešitev spora in kaj mora ta vsebovati?«). V kolikor pa operater na vašo reklamacijo ne bo odgovoril v roku 15 dni po vložitvi ugovora oziroma reklamacije, imate 30 dni po vložitvi vašega ugovora pri operaterju časa, da vložite predlog za rešitev spora na agencijo skladno s spodnjimi navodili.

   

  Torej, če ste ugovor operaterju posredovali npr. dne 21. 10. 2014 in operater o vašem ugovoru ni odločil do vključno dne 5. 11. 2014, lahko predlog za vložitev spora na agencijo posredujete do dne 20. 11. 2014.

 11. Ali je operater upravičen, da mi zaračunava mesečno naročnino v času, ko imam storitve zaradi neplačil začasno izklopljene?

  Agencija pojasnjuje, da je s podpisom naročniške pogodbe med vami in operaterjem nastalo pogodbeno razmerje, podrobnosti katerega, poleg same naročniške pogodbe in k njej pripadajočih morebitnih aneksov, določajo tudi vsakokrat veljavni splošni pogoji poslovanja operaterja in cenik storitev. Naročnik ima pred sklenitvijo naročniškega razmerja možnost, da se seznani s pogoji poslovanja izbranega operaterja ter se nato odloči ali bo z njim pod ponujenimi pogoji sklenil pogodbo ali ne. S podpisom pogodbe naročnik pristane na pogoje, ki jih vnaprej postavi operater.

   

  Navedeno pomeni, da je operater upravičen zaračunavati mesečno naročnino v času začasnega izklopa, do katerega pride zaradi neplačil na strani naročnika, le v kolikor je to izrecno navedeno v njegovih splošnih pogojih. V kolikor pa veljavni splošni pogoji take določbe nikjer ne vsebujejo, operater - po mnenju agencije - ni upravičen do zaračunavanja mesečne naročnine v času začasnega izklopa. Načeloma namreč velja, da operater naročnino zaračunava le, ko nudi dostop do svojih storitev, torej v času, ko storitev ne zagotavlja, tudi naročnine ni upravičen zaračunati.

 12. Zakaj moram plačevati tako program kabelske/internetne televizije, kot tudi RTV prispevek?

  RTV prispevek je posebna oblika javne dajatve, predpisana z Zakonom o Radioteleviziji Slovenija. Zavezanec za plačilo RTV prispevka je vsak, ki ima oz. uporablja radijski ali televizijski sprejemnik oz. katerokoli drugo napravo, ki omogoča sprejem radijskih oz. televizijskih programov na območju Republike Slovenije, kjer so zagotovljeni tehnični pogoji za sprejem vsaj enega programa RTV Slovenija. Programe SLO1, SLO2, SLO3 in druge programe v multipleksu A lahko sprejemate preko kabla oziroma interneta (DVB-C), lahko pa tudi preko strešne ali sobne antene (prizemno oddajanje ali DVB-T).

 13. Operater je pričel zaračunavati administrativni strošek, ki ob podpisu naročniške pogodbe ni bil nikjer naveden. Ali moram ta strošek poravnati?

  Operater je upravičen zaračunavati stroške, ki so sestavni del naročniške pogodbe in pripadajočih aneksov ter so že takrat opredeljeni v veljavnem ceniku. V kolikor je torej ob podpisu naročniške pogodbe administrativni strošek vsebovan v splošnih pogojih operaterja ali kako drugače dogovorjen s pogodbo, je postal del naročniškega razmerja in ima operater podlago za njegovo zaračunavanje.

   

  To pa ne velja, kadar je operater naknadno (torej že po sklenitvi naročniške pogodbe) v svoje splošne pogoje vnesel tovrstna plačila. Namreč, drugi odstavek 129. člena ZEKom-1 operaterju omogoča enostransko spreminjanje pogojev, določenih v naročniški pogodbi, vendar le, če naročnika o tem predhodno obvesti in mu omogoči, da v 30 dneh od pogodbe odstopi.

 14. Ob menjavi paketa me operater ni opozoril na posebne pogoje, ki veljajo za ta paket, zato so mi nastali nenadejani stroški. Operater sedaj pravi, da so vsi pogoji dostopni na njegovi spletni strani in da to zadostuje. Ali to drži?

  Zakon o varstvu potrošnikov v 22. členu določa, da pogodbeni pogoji zavezujejo potrošnika le, če je bil pred sklenitvijo pogodbe seznanjen z njihovim celotnim besedilom. Pri tem se šteje, da je bil potrošnik seznanjen s celotnim besedilom pogojev, če ga je nanje podjetje izrecno opozorilo in če so mu bili dostopni brez težav.

   

  V kolikor vas ni ob menjavi paketa nihče izrecno opozoril na posebne pogoje novega paketa (ustno ali s členom v sami pogodbi), je operater s tem kršil zakon. Zgornja pogoja morata biti namreč kumulativno izpolnjena, zato operater s tem, da posebne pogoje objavi na svoji spletni strani, ob tem pa vas nanje izrecno ne opozori, ne zadosti zakonskim pogojem. Prav tako Agencija meni, da ne zadostuje le generalno napotilo, da so pogoji objavljeni na spletni strani, ampak mora operater uporabnika napotiti na pogoje, ki veljajo za uporabnikov paket. V nasprotnem primeru bi lahko šlo za nepošteno poslovno prakso.

Project Management
 1. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit?

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit essecillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

 2. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate?

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit essecillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

 3. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit?

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit essecillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

 4. Excepteur sint occaecat cupidatat non proiden?

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit essecillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

 5. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate?

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit essecillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

 6. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua?

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit essecillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

 7. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua?

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit essecillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

 8. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit?

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit essecillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Slovar

 1. Radijska oprema

  Je naprava ali njen ustrezen del, ki omogoča komuniciranje s pomočjo oddajanja oziroma sprejemanja radijskih valov, in izkorišča radiofrekvenčni spekter, razporejen za prizemne/vesoljske radiokomunikacije.

 2. Radijska frekvenca

  Je del radiofrekvenčnega spektra, ki se uporablja za radiokomunikacije, in je določena s centralno frekvenco in širino radiofrekvenčnega kanala, zgornjo in spodnjo mejo frekvence radiofrekvenčnega kanala ali navedbo posameznih nosilnih frekvenc (analogna radiodifuzija).

 3. Programske vsebine

  Po ZMed so informacije vseh vrst (vesti, mnenja, obvestila, sporočila ter druge informacije) in avtorska dela, ki se razširjajo prek medijev z namenom obveščanja, zadovoljevanja kulturnih, izobraževalnih in drugih potreb javnosti ter množičnega komuniciranja.

 4. Ponudnik avdiovizualne medijske storitve

  Je pravna ali fizična oseba, ki opravlja dejavnost ponujanja avdiovizualnih medijskih storitev ter je nosilec uredniške in pravne odgovornosti.

   

 5. Telekomunikacijska omrežja

  So prenosni sistemi, lahko tudi centrale in druga oprema, ki omogoča prenos signalov med določenimi omrežnimi priključnimi točkami po žičnih, radijskih, optičnih ali drugih elektromagnetnih sistemih, kamor med drugim spadajo satelitska omrežja, fiksna in mobilna, govorna in podatkovna prizemna omrežja, omrežja za radijsko in televizijsko radiodifuzijo in omrežja za kabelsko televizijo.

   

 6. Telekomunikacijske storitve

  So storitve, ki se jih delno ali v celoti zagotavlja s prenosom in usmerjanjem signalov po telekomunikacijskih omrežjih.

 7. Odprta komunikacijska omrežja

  So javna komunikacijska omrežja, do katerih pod enakimi pogoji lahko dostopajo vsi operaterji.

 8. Javne telekomunikacijske storitve

  So telekomunikacijske storitve, ki so dostopne javnosti.

 9. Inštalacijski kabel

  Je kabel za povezavo telekomunikacijskih naprav in drugih omrežnih elementov znotraj objekta uporabnika ali ponudnika telekomunikacijskih storitev.

   

 10. Hišna komunikacijska napeljava

  Je elektronsko komunikacijsko omrežje znotraj zgradbe, ki omogoča povezljivost enega ali več naročnikov z javnim komunikacijskim omrežjem.

 11. Help desk

  Služba za pomoč uporabnikom in neposredna povezava z uporabniki, ki imajo težave. Biti mora tekoče informirana o vseh motnjah v omrežju, imeti mora možnost sledenja pri odkrivanju in odpravljanju napak in koordiniranja potrebnih aktivnosti z uporabniki.

 12. HDTV

  Televizija z visoko ločljivostjo, digitalna televizija, ki trenutno uporablja dva formata: 1920 pikslov v vrstici in 1080 vrstic v sliki ali 128 pikslov v vrstici in 720 vrstic v sliki.

 13. Geografska številka

  Je številka, katere del ima geografski pomen, ki se ga uporablja za usmerjanje klicev do omrežne priključne točke naročnika, ki mu je bila ta številka dodeljena.

 14. Fiksno javno telefonsko omrežje

  Je javno komutirano telekomunikacijsko omrežje, ki se delno ali v celoti uporablja za zagotavljanje fiksnih javnih telefonskih storitev med fiksnimi omrežnimi priključnimi točkami.

 15. Fiksne javne telefonske storitve

  So javnosti dostopne komercialne storitve neposrednega prenosa govora v realnem času preko komutiranega javnega telekomunikacijskega omrežja oziroma omrežij, tako da lahko vsak uporabnik uporablja terminalsko opremo, priključeno na omrežno priključno točko na fiksni lokaciji, za komunikacijo z drugim uporabnikom terminalske opreme, priključene na drugo omrežno priključno točko.

 16. Fiksna satelitska storitev

  Je radiokomunikacijska storitev med zemeljskimi postajami na danih položajih ob uporabi enega ali več satelitov. Dani položaj je lahko določena fiksna točka ali katerakoli fiksna točka znotraj določenih področij; v nekaterih primerih vključuje ta storitev medsatelitske povezave (satelit-satelit), ki lahko delujejo tudi v medsatelitski storitvi. Fiksna satelitska storitev lahko vključuje tudi dovodne povezave za druge vesoljske radiokomunikacijske storitve.

 17. Elektronsko komunikacijsko omrežje

  So prenosni sistemi in, kjer je to primerno, komutacijska ali usmerjevalna oprema in drugi viri, ki omogočajo prenos signalov po vodnikih, z radijskimi valovi, po optičnih ali drugih elektromagnetnih sredstvih, vključno s satelitskimi omrežji, fiksnimi (vodovno in paketno komutirana, vključno z internetom) in mobilnimi prizemnimi omrežji, električnimi kabelskimi sistemi, če se uporabljajo za prenos signalov, omrežji za radijsko in televizijsko radiodifuzijo ter omrežji kabelske televizije, ne glede na vrsto prenesenih informacij.

 18. Elektronska komunikacijska storitev

  Je storitev, ki se navadno izvaja za plačilo in je v celoti ali pretežno sestavljena iz prenosa signalov po elektronskih komunikacijskih omrežjih ter vključuje telekomunikacijske storitve in storitve prenosa po omrežjih, ki se uporabljajo za radiodifuzijo, izključuje pa storitve, s katerimi se zagotavljajo programske vsebine ali izvaja nadzor nad uredniško oblikovanimi programskimi vsebinami, ki se pošiljajo po elektronskih komunikacijskih omrežjih in z elektronskimi komunikacijskimi storitvami. Elektronska komunikacijska storitev ne vključuje storitev informacijske družbe, ki niso v celoti ali pretežno sestavljene iz prenosa signalov po elektronskih komunikacijskih omrežjih.

 19. Elektronska komunikacijska oprema

  So pripadajoče naprave elektronskih komunikacijskih omrežij, ki omogočajo elektronske komunikacijske storitve. Med drugim vključujejo komutacijsko ali usmerjevalno opremo ali vse vrste baznih postaj ali električne kabelske sisteme, kadar se uporabljajo za prenos signalov pri izvajanju elektronskih komunikacijskih storitev, vključno z radijsko in televizijsko radiodifuzijo ter kabelsko televizijo in kabelskimi komunikacijami, ne glede na vrsto prenesenih informacij.

 20. Dostopovno omrežje

  Je del javnega komunikacijskega omrežja, ki povezuje končne uporabnike z najbližjo vstopno točko operaterja omrežja, s katerim so končni uporabniki neposredno povezani.

 21. Dodelitev (radijske frekvence ali radiofrekvenčnega kanala)

  Je pooblastilo, ki ga izda uprava za radijsko postajo za uporabo radijske frekvence ali radiofrekvenčnega kanala in pod določenimi pogoji.

 22. Digitalni medij

  Zvok, slike, besedilo in video v digitalni obliki.

 23. Dvojček

  (Double play) ponudba (zvezana ali nezvezana) vključuje dve od navedenih storitev: storitve fiksne govorne telefonije, storitve mobilne govorne telefonije, fiksne televizijske in radijske storitve, mobilne televizijske in radijske storitve, storitve fiksnega širokopasovnega dostopa in storitev mobilnega širokopasovnega dostopa.

 24. Trojček

  (Triple play) ponudba (zvezana ali nezvezana) vključuje tri vrste osnovnih storitev (telefonija, TV in radio, prenos podatkov) s tem, da so storitve prenosa podatkov vezane na širokopasovni dostop.

 25. Četverček

  (Quadruple play) ponudba (zvezana ali nezvezana), ki vključuje poleg ponudbe triple play še vsaj eno mobilno komponento. V tem primeru gre za fiksno-mobilno konvergenco.

 26. Medomrežna povezava

  Je vrsta omrežnega dostopa, ki omogoča fizično in logično povezavo telekomunikacijskih omrežij tako, da lahko uporabniki, priključeni na različna telekomunikacijska omrežja, posredno ali neposredno medsebojno komunicirajo oziroma da imajo dostop do storitev, ki jih ta omrežja omogočajo.

   

 27. Televizijski program

  Pomeni linearno avdiovizualno medijsko storitev, ki zagotavlja avdiovizualne programske vsebine za sočasno spremljanje na podlagi sporeda, ki ga oblikuje ponudnik.

 28. Univerzalna storitev

  Je minimalni nabor telekomunikacijskih storitev določene kakovosti, do katerih imajo po dostopni ceni, na njihovo zahtevo, dostop vsi uporabniki, ne glede na njihov kraj bivanja ali poslovanja.

Radijska oprema

Je naprava ali njen ustrezen del, ki omogoča komuniciranje s pomočjo oddajanja oziroma sprejemanja radijskih valov, in izkorišča radiofrekvenčni spekter, razporejen za prizemne/vesoljske radiokomunikacije.

 

Radijska frekvenca

Je del radiofrekvenčnega spektra, ki se uporablja za radiokomunikacije, in je določena s centralno frekvenco in širino radiofrekvenčnega kanala, zgornjo in spodnjo mejo frekvence radiofrekvenčnega kanala ali navedbo posameznih nosilnih frekvenc (analogna radiodifuzija).

 

Programske vsebine

Po ZMed so informacije vseh vrst (vesti, mnenja, obvestila, sporočila ter druge informacije) in avtorska dela, ki se razširjajo prek medijev z namenom obveščanja, zadovoljevanja kulturnih, izobraževalnih in drugih potreb javnosti ter množičnega komuniciranja.

 

Ponudnik avdiovizualne medijske storitve

Je pravna ali fizična oseba, ki opravlja dejavnost ponujanja avdiovizualnih medijskih storitev ter je nosilec uredniške in pravne odgovornosti.

 

Telekomunikacijska omrežja

So prenosni sistemi, lahko tudi centrale in druga oprema, ki omogoča prenos signalov med določenimi omrežnimi priključnimi točkami po žičnih, radijskih, optičnih ali drugih elektromagnetnih sistemih, kamor med drugim spadajo satelitska omrežja, fiksna in mobilna, govorna in podatkovna prizemna omrežja, omrežja za radijsko in televizijsko radiodifuzijo in omrežja za kabelsko televizijo.

 

Telekomunikacijske storitve

So storitve, ki se jih delno ali v celoti zagotavlja s prenosom in usmerjanjem signalov po telekomunikacijskih omrežjih.

 

Odprta komunikacijska omrežja

So javna komunikacijska omrežja, do katerih pod enakimi pogoji lahko dostopajo vsi operaterji.

 

Javne telekomunikacijske storitve

So telekomunikacijske storitve, ki so dostopne javnosti.

 

Inštalacijski kabel

Je kabel za povezavo telekomunikacijskih naprav in drugih omrežnih elementov znotraj objekta uporabnika ali ponudnika telekomunikacijskih storitev.

 

Hišna komunikacijska napeljava

Je elektronsko komunikacijsko omrežje znotraj zgradbe, ki omogoča povezljivost enega ali več naročnikov z javnim komunikacijskim omrežjem.

 

Help desk

Služba za pomoč uporabnikom in neposredna povezava z uporabniki, ki imajo težave. Biti mora tekoče informirana o vseh motnjah v omrežju, imeti mora možnost sledenja pri odkrivanju in odpravljanju napak in koordiniranja potrebnih aktivnosti z uporabniki.

 

HDTV

Televizija z visoko ločljivostjo, digitalna televizija, ki trenutno uporablja dva formata: 1920 pikslov v vrstici in 1080 vrstic v sliki ali 128 pikslov v vrstici in 720 vrstic v sliki.

 

Geografska številka

Je številka, katere del ima geografski pomen, ki se ga uporablja za usmerjanje klicev do omrežne priključne točke naročnika, ki mu je bila ta številka dodeljena.

 

Fiksno javno telefonsko omrežje

Je javno komutirano telekomunikacijsko omrežje, ki se delno ali v celoti uporablja za zagotavljanje fiksnih javnih telefonskih storitev med fiksnimi omrežnimi priključnimi točkami.

 

Fiksne javne telefonske storitve

So javnosti dostopne komercialne storitve neposrednega prenosa govora v realnem času preko komutiranega javnega telekomunikacijskega omrežja oziroma omrežij, tako da lahko vsak uporabnik uporablja terminalsko opremo, priključeno na omrežno priključno točko na fiksni lokaciji, za komunikacijo z drugim uporabnikom terminalske opreme, priključene na drugo omrežno priključno točko.

 

Fiksna satelitska storitev

Je radiokomunikacijska storitev med zemeljskimi postajami na danih položajih ob uporabi enega ali več satelitov. Dani položaj je lahko določena fiksna točka ali katerakoli fiksna točka znotraj določenih področij; v nekaterih primerih vključuje ta storitev medsatelitske povezave (satelit-satelit), ki lahko delujejo tudi v medsatelitski storitvi. Fiksna satelitska storitev lahko vključuje tudi dovodne povezave za druge vesoljske radiokomunikacijske storitve.

 

Elektronsko komunikacijsko omrežje

So prenosni sistemi in, kjer je to primerno, komutacijska ali usmerjevalna oprema in drugi viri, ki omogočajo prenos signalov po vodnikih, z radijskimi valovi, po optičnih ali drugih elektromagnetnih sredstvih, vključno s satelitskimi omrežji, fiksnimi (vodovno in paketno komutirana, vključno z internetom) in mobilnimi prizemnimi omrežji, električnimi kabelskimi sistemi, če se uporabljajo za prenos signalov, omrežji za radijsko in televizijsko radiodifuzijo ter omrežji kabelske televizije, ne glede na vrsto prenesenih informacij.

 

Elektronska komunikacijska storitev

Je storitev, ki se navadno izvaja za plačilo in je v celoti ali pretežno sestavljena iz prenosa signalov po elektronskih komunikacijskih omrežjih ter vključuje telekomunikacijske storitve in storitve prenosa po omrežjih, ki se uporabljajo za radiodifuzijo, izključuje pa storitve, s katerimi se zagotavljajo programske vsebine ali izvaja nadzor nad uredniško oblikovanimi programskimi vsebinami, ki se pošiljajo po elektronskih komunikacijskih omrežjih in z elektronskimi komunikacijskimi storitvami. Elektronska komunikacijska storitev ne vključuje storitev informacijske družbe, ki niso v celoti ali pretežno sestavljene iz prenosa signalov po elektronskih komunikacijskih omrežjih.

 

Elektronska komunikacijska oprema

So pripadajoče naprave elektronskih komunikacijskih omrežij, ki omogočajo elektronske komunikacijske storitve. Med drugim vključujejo komutacijsko ali usmerjevalno opremo ali vse vrste baznih postaj ali električne kabelske sisteme, kadar se uporabljajo za prenos signalov pri izvajanju elektronskih komunikacijskih storitev, vključno z radijsko in televizijsko radiodifuzijo ter kabelsko televizijo in kabelskimi komunikacijami, ne glede na vrsto prenesenih informacij.

 

Dostopovno omrežje

Je del javnega komunikacijskega omrežja, ki povezuje končne uporabnike z najbližjo vstopno točko operaterja omrežja, s katerim so končni uporabniki neposredno povezani.

 

Dodelitev (radijske frekvence ali radiofrekvenčnega kanala)

Je pooblastilo, ki ga izda uprava za radijsko postajo za uporabo radijske frekvence ali radiofrekvenčnega kanala in pod določenimi pogoji.

 

Digitalni medij

Zvok, slike, besedilo in video v digitalni obliki.

 

Dvojček

(Double play) ponudba (zvezana ali nezvezana) vključuje dve od navedenih storitev: storitve fiksne govorne telefonije, storitve mobilne govorne telefonije, fiksne televizijske in radijske storitve, mobilne televizijske in radijske storitve, storitve fiksnega širokopasovnega dostopa in storitev mobilnega širokopasovnega dostopa.

 

Trojček

(Triple play) ponudba (zvezana ali nezvezana) vključuje tri vrste osnovnih storitev (telefonija, TV in radio, prenos podatkov) s tem, da so storitve prenosa podatkov vezane na širokopasovni dostop.

 

Četverček

(Quadruple play) ponudba (zvezana ali nezvezana), ki vključuje poleg ponudbe triple play še vsaj eno mobilno komponento. V tem primeru gre za fiksno-mobilno konvergenco.

 

Medomrežna povezava

Je vrsta omrežnega dostopa, ki omogoča fizično in logično povezavo telekomunikacijskih omrežij tako, da lahko uporabniki, priključeni na različna telekomunikacijska omrežja, posredno ali neposredno medsebojno komunicirajo oziroma da imajo dostop do storitev, ki jih ta omrežja omogočajo.

 

Televizijski program

Pomeni linearno avdiovizualno medijsko storitev, ki zagotavlja avdiovizualne programske vsebine za sočasno spremljanje na podlagi sporeda, ki ga oblikuje ponudnik.

 

Univerzalna storitev

Je minimalni nabor telekomunikacijskih storitev določene kakovosti, do katerih imajo po dostopni ceni, na njihovo zahtevo, dostop vsi uporabniki, ne glede na njihov kraj bivanja ali poslovanja.

  Etiam magna arcu, ullamcorper ut pulvinar et, ornare sit amet ligula. Aliquam vitae bibendum lorem. Cras id dui lectus. Pellentesque nec felis tristique urna lacinia sollicitudin ac ac ex. Maecenas mattis faucibus condimentum. Curabitur imperdiet felis at est posuere bibendum. Sed quis nulla tellus.

  ADDRESS

  63739 street lorem ipsum City, Country

  PHONE

  +12 (0) 345 678 9

  EMAIL

  info@company.com