Vse, kar morate vedeti o menjavi ponudnika elektrike!

ELEKTRIČNA ENERGIJA

 

S popolnim odprtjem trga z električno energijo (1. julij 2007) je električna energija postala tržno blago. Trg je v Sloveniji povsem odprt, kar pomeni, da lahko VSI ODJEMALCI PROSTO IZBIRAJO SVOJEGA DOBAVITELJA ELEKTRIČNE ENERGIJE. To pomeni, da lahko kupujete elektriko od kateregakoli dobavitelja električne energije, ne glede na to, kje živite. 

OSNOVNE STVARI, KI JIH MORA VEDETI VSAK ODJEMALEC ELEKTRIČNE ENERGIJE

1. ENOTARIFNO ALI DVOTARIFNO MERJENJE
Porabo električne energije beleži ustrezna merilna naprava (števec električne energije). Glede na opredelitev vrste odjema v soglasju za priključitev ločimo enotarifno (ET) in dvotarifno (VT, MT) merjenje porabljene električne energije. Za slednje je obvezna tudi priključitev krmilne naprave (stikalne ure), razen v primerih, ko ima odjemalec nameščeno sodobnejšo merilno-krmilno napravo (digitalni števec). Pri enotarifnem merjenju ima odjemalec vseskozi ENAKO CENO ELEKTRIČNE ENERGIJE (enotno tarifo). Pri dvotarifnem merjenju pa je cena električne energije VIŠJA ob delovnih dnevih od 6.00 do 22.00 ure (VT - višja tarifa) in NIŽJA v preostalih urah oziroma dneh (MT – manjša tarifa).

 

Dvotarifno merjenje vzpodbuja porabo električne energije gospodinjstev v obdobju, ko je gospodarstvo ne potrebuje v tolikšni meri (ponoči, dela prosti dnevi) in jo je zadosti na voljo.  
Odjemalec ima pravico izvesti postopek prehoda z enotarifnega na dvotarifno merjenje ali obratno, kar si uredi pri regionalnem sistemskem operaterju distribucijskega omrežja (SODO). Na spletnih straneh SODO so navedene tudi vse informacije v zvezi z merjenjem električne energije.

 

2. KAKOVOST IN OSKRBE Z ELEKTRIČNO ENERGIJO
Za kakovost oskrbe z električno energijo v Sloveniji skrbita ELES in SODO. Za kakovost oskrbe nikakor ne skrbijo niti niso odgovorni dobavitelji električne energije. Prvi (ELES) izvaja naloge sistemskega operaterja prenosnega omrežja in skrbi za kakovost oskrbe na prenosnem omrežju in – skupaj z ostalimi operaterji v sosednjih državah - za prenose energije med državami. Drugi (SODO) pa skrbi za kakovost oskrbe na distribucijskem omrežju oziroma pri distribuciji energije vsem končnim odjemalcem (gospodinjstva, industrija).
V Sloveniji imamo 5 distribucijskih podjetji v večinski državni lasti, ki so odgovorna za distribucijo elektrike oziroma opravljajo naloge SODO. Razdeljena so regionalno in delujejo na zaključenem geografskem območju :

•    Elektro Celje, d.d.,
•    Elektro Gorenjska, d.d.,
•    Elektro Ljubljana, d.d.,
•    Elektro Maribor, d.d. in
•    Elektro Primorska, d.d

 

3. CENA ELEKTRIKE

 

 

Račun za dobavljeno elektriko je sestavljen iz treh vsebinskih sklopov:
1. električna energija,
2. omrežnina IN prispevki,
3. trošarina in DDV. 

 

LASTNOSTI OZIROMA SESTAVA POSAMEZNIH SKLOPOV: 


1.1 ELEKTRIČNA ENERGIJA
V strukturi računa je delež same električne energije - v povprečnem gospodinjstvu - približno 40% vrednosti celotnega računa. Ta del v celotnem računu je edini, ki se oblikuje na trgu oziroma se spreminja glede na odjemalčev dogovor (pogodbeno razmerje) s posameznim dobaviteljem električne energije. Ceno porabljene (ali predvidene porabe) električne energije namreč določa dobavitelj električne energije in se obračuna za vsako porabljeno kilovatno uro v večji (VT), manjši (MT) oziroma enotni (ET).
Vse ostale postavka na računu za elektriko so regulirane s strani države in se ne spreminjajo, ne glede na to, kateri dobavitelj dobavlja električno energijo.

1.2 OMREŽNINA IN PRISPEVKI
Strošek za omrežnino je reguliran s strani države. Ločimo:

 • omrežnine za prenos in
 • omrežnine za distribucijo.

Odjemalec električne energije plača za prenos in distribucijo električne energije po električnem omrežju do njegovega prevzemno-predajnega mesta. Omrežnina je namenjena izvajanju dejavnosti distribucijskega operaterja (SODO, d.o.o.), dejavnosti sistemskega operaterja (ELES, d.o.o.), pokrivanju stroškov sistemskih storitev (ELES, d.o.o.) ter pokrivanju stroškov delovanja Agencije za energijo.

Omrežnina je sestavljena iz:

 • cene za obračunsko moč v kilovatih, ki je odvisna od moči vgrajenih varovalk, in
 • cene za omrežnino, ki se obračuna za vsako porabljeno kilovatno uro električne energije v večji (VT), manjši (MT) oziroma enotni (ET) tarifi.

Prispevki so regulirani s strani države. Ločimo:

 • prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (OVE in SPTE); določa ga Vlada RS in je namenjen spodbujanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov in soproizvodnje z visokim izkoristkom. Obračuna se na obračunsko moč v kilovatih.
 • prispevek za energetsko učinkovitost (URE), je prispevek, ki ga določa Vlada RS in je namenjen povečevanju energetske učinkovitosti. Obračuna se za vsako porabljeno kilovatno uro električne energije v večji (VT), manjši (MT) oziroma enotni (ET) tarifi.
 • prispevek za delovanje operaterja trga, ki ga določa Vlada RS in je namenjen pokrivanju stroškov operaterja trga Borzen, d.o.o., razen delovanja Centra za podpore.

1.3 TROŠARINE IN DDV
Tako trošarina kot DDV sta regulirana s strani države. Trošarina na električno energijo se obračuna za vsako porabljeno kilovatno uro električne energije v večji (VT), manjši (MT) oziroma enotni (ET) tarifi. Davek na dodano vrednost DDV se na zneske zgornjih postavk zaračuna po 22-odstotni davčni stopnji. 

 

ODLOČITEV ZA MENJAVO DOBAVITELJA ELEKTRIČNE ENERGIJE

Električna energija je blago, za katero veljajo zakonitosti ponudbe in povpraševanja. S pogodbo o dobavi električne energije se uredijo razmerja med odjemalci in dobavitelji električne energije; predvsem se določi cena ali tarifa (VT/MT ali ET) za samo električno energijo. 
Kot uvodoma pojasnjeno, je trg z električno energijo odprt že od leta 2007. Ob odprtju je bilo na trgu le pet dobaviteljev v lasti državnih distribucijskih podjetij, ki si pravzaprav niti niso zares konkurirali. V letu 2019 je število dobaviteljev bistveno višje. Število vseh dobaviteljev, registriranih na SODO je bilo junija 2019 kar 20.

Za gospodinjstva pomembnejši dobavitelji so tisti, ki so registrirani s sklenjeno pogodbo s SODO za skupno zaračunavanje elektrike, omrežnine in prispevkov. To so:

 • ADRIAPLIN d.o.o. 
 • E3 d.o.o.
 • ECE d.o.o.
 • ELEKTRO ENERGIJA d.o.o.
 • ENERGIJA PLUS d.o.o.
 • ENERGIA GAS AND POWER d.o.o.
 • GEN-I d.o.o.
 • HEP ENERGIJA d.o.o.
 • INVOLTA d.o.o.
 • JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.
 • PETROL, SLOVENSKA ENERGETSKA DRUŽBA, d.d.
 • RWE LJUBLJANA d.o.o.
 • TELEKOM SLOVENIJE, d.d.

RAZLIKE MED DOBAVITELJI:

Razlike med dobavitelji ali bolj natančno razlike med produkti ali paketi, ki jih ponujajo, so predvsem v ceni le-teh oziroma v ceni kWh (kilovatne ure), nikakor pa ne v sami kvaliteti kWh. Za to je – kot smo že ugotovili - odgovoren SODO.

Naslednjo pomembno stvar pri razlikovanju cen smo že omenili in sicer dejstvo, da strošek za kWh v seštevku računa predstavlja zgolj približno 40%. 

Na primer: novi dobavitelj vam ponuja 10 % nižjo ceno od sedanje. 10% se sliši dobro in že se veselite nižjega računa. Pa bo res nižji za 10%? Ne bo. Ker predstavlja električna energijo le cca 40% računa (ostalo so omrežnina, prispevki, trošarina in davek), bo na koncu račun nižji le za okvirno 4%.

Kupci z menjavo dobavitelja zato kasneje mnogokrat ugotovijo, da se celoten strošek računa ni pomembneje znižal oziroma, da resnično vrednost ali kumulativni prihranek predstavljajo predvsem dodatne ugodnosti, ki jih lahko pridobijo ob menjavi. Le-teh pa večina dobaviteljev ne ponuja ali pa so vezani na njihove dodatne produkte in za kupca dostikrat nimajo prave uporabne vrednosti.

Produkti dobaviteljev se v podrobnosti razlikujejo še v tem ali se ponujajo kot redni cenik ali kot akcija, ali vsebujejo pogodbeno vezavo ali ne (POZOR: pogodbena vezava skladno z zakonodajo ne sme biti daljša od enega leta) ali sebujejo morebitni pavšalni dodatek itd. 

Od razmeroma enostavne ponudbe ob odprtju trga se je s številom ponudnikov razmahnila tudi ponudba dobaviteljev. Ker je v celotni ponudbi posamezne pakete zaradi nekaterih razlik včasih težko neposredno primerjati, bi njihovo trenutno ponudbo morda še najlaže primerjali s ponudbo telekomunikacijskih operaterjev - kjer je neposredna primerjava produktov prav tako otežena. 

Ne glede na zapisano pa drži ugotovitev, da so razlike med cenami paketov dobaviteljev z razvojem trga v večji meri minimalne. To velja predvsem zaradi že omenjenega zgolj tretjinskega deleža električne energije v celotnem računu ter dejstvu, da so cene električne energije podvržene globalnim oziroma regionalnim tržnim gibanjem in so na dolgi rok neodvisne od posameznih lokalnih dobaviteljev.  

Primerjavo med cenami slovenskih dobaviteljev omogoča tudi spletna aplikacija za primerjavo stroškov oskrbe z električno energijo na spletni strani Agencije za energijo. Aplikacija omogoča prikaz vseh postavk skupnega zneska za plačilo dobavljene električne energije. Vsem odjemalcem električne energije je omogočeno, da prek spletne aplikacije za primerjavo stroškov oskrbe z električno energijo redno spremljajo aktualne cene. Aplikacija prikazuje informativne izračune stroškov letne oskrbe izključno na podlagi ponudb rednega cenika, v katerega je vključenih najmanj 50 % in vsaj 1000 odjemalcev pri posameznem dobavitelju. V primerjavo stroškov dobave niso vključene ponudbe na podlagi akcijskih oziroma paketnih cenikov, ki jih je smiselno nadzirati na spletnih straneh dobaviteljev. 
 

ZAKAJ SPLOH MENJAVA DOBAVITELJA?

Ne glede na vse do sedaj omenjeno je dejstvo, da se cene elektrike nenehno gibljejo. Zaradi tega lahko odjemalci, ki ostajajo zvesti zgolj enemu dobavitelju, kljub zniževanju cen elektrike na trgu plačujejo vedno več. Z menjavo dobavitelja se lahko na trgu najdejo ugodnejše ponudbe. 
Obenem zaradi majhne in nepredvidene porabe in posledično višjih stroškov (vsi) dobavitelji in distributerji zaračunavajo gospodinjstvom višjo končno ceno električne energije (povprečno gospodinjstvo srednjeročno plačuje za približno 40 odstotkov višjo ceno kot podjetja).  

Posamezni dobavitelji ali posredniška podjetja z optimizacijo poslovanja ponujajo tudi posamezne posebne ugodnosti, ki mnogokrat bistveno presegajo prihranke zaradi znižanja same električne energije. In na to velja biti še posebej pozoren.  
Slovenski odjemalci so v povprečju dokaj dobro ozaveščeni glede možnosti menjave dobavitelja in prejetih ugodnosti, ki so jih ob tem deležni. Samo v letu 2018 je npr. dobavitelja zamenjalo 48.000 odjemalcev. Vseeno pa so potrošniki v drugih evropskih državah še bolje ozaveščeni in organizirani. Že v kar nekaj evropskih državah, od sosednje Italije do Velike Britanije, so potrošniške organizacije v skupinskih kampanjah dosegle znatno znižanje cen energije. Po podatkih Zveze potrošnikov Slovenije je lani distributerja v Avstriji zamenjalo 70.000 gospodinjstev, na Nizozemskem pa celo 229.000. Skupaj so evropski potrošniki s skupinsko zamenjavo distributerja energije prihranili kar 135 milijonov evrov. V tem primeru bi lahko ugotovili, da »kdor ne menja, plačuje več«.

KAKŠNE SO SPREMEMBE OB MENJAVI DOBAVITELJA - BOM OSTAL BREZ ELEKTRIKE?

Zelo na kratko: zaradi menjave dobavitelja nihče ne ostane brez elektrike. Nasprotno - edini spremembi bosta (oblikovno) drugačen račun zaradi drugega dobavitelja in drugačna (višja ali nižja in le v izjemnih primerih enaka) cena višje tarife (VT) in nižje tarife (MT) oziroma enotne tarife (ET). 

Vse ostale stroškovne postavke na računu bodo enake (OPOMBA: tukaj se ne oziramo na morebitna posebna pogodbena določila med dobaviteljem in kupcem, kjer se posebej dogovorita o morebitni pogodbeni vezavi, pavšalnih mesečnih zneskih itd.) Vse ostalo bo še vedno potekalo tako, kot ste vajeni. Za zamenjavo dobavitelja ni potreben noben fizičen poseg v vašem domu (kot na primer menjava števca, nova napeljava ali kaj podobnega). Tudi kakovost in zanesljivost dobave električne energije ostajata nespremenjeni, prav tako tudi način in pogostost odčitavanja števca, če tako želite (vsak dobavitelj omogoča različne načine odčitavanja).

KAKŠNE SO PRAVICE ODJEMALCA ELEKTRIČNE ENERGIJE?

Energetski zakon v celoti ureja pravice odjemalcev energentov (električna energija in zemeljski plin) in pravila na trgu, Agencija za energijo RS pa je skladno z določili zakonodaje ustanovljena kot regulator slovenskega energetskega trga in je tako odgovorna za pripravo in skladnost teh pravil. 

Na spletni strani Agencije so dostopne vse informacije glede pravic potrošnikov oziroma gospodinjstev pri odjemu električne energije. Te pravice so:

•    Pravice, povezane s pogodbo o dobavi

o    Pravica do sklenitve pogodbe z dobaviteljem
o    Predpisana vsebina in oblika pogodbe o dobavi
o    Pravica odstopa od pogodbe o dobavi
o    Splošni pogodbeni pogoji
o    Varstvo pred zavajajočimi in nepoštenimi načini prodaje

•    Pravica do obveščenosti

o    Obveščanje odjemalcev
o    Obveznost objavljanja sestave proizvodnih virov
o    Dostop do podatkov o porabi

•    Različne možnosti plačila
•    Pravica do menjave dobavitelja
•    Napredni merilni sistemi
•    Pravica do zasilne oskrbe
•    Pravica do nujne oskrbe
•    Pravica do pravnega varstva

o    Spor z operaterjem
o    Spor z dobaviteljem

•    Enotni račun
•    Kakovost oskrbe
•    Pravice, povezane z odklopom
•    Pravica do priključitve

KAKO POTEKA MENJAVA DOBAVITELJA ELEKTRIČNE ENERGIJE

MENJAVA DOBAVITELJA ELEKTRIČNE ENERGIJE
Menjava dobavitelja je ENOSTAVNA IN BREZPLAČNA. Strošek uporabe omrežja, višina prispevkov in trošarine se z menjavo dobavitelja NE SPREMENIJO.

Ne glede na kraj prebivanja ima odjemalec možnost izbirati med vsemi dobavitelji električne energije v Sloveniji. Pri izbiri dobavitelja je treba – kot že večkrat omenjeno - poleg cene upoštevati tudi vse druge pogoje, ki jih ponujajo dobavitelji. To so predvsem časovna veljavnost pogodbe, odpovedni rok, plačilni pogoji in dodatne storitve. Pri oskrbi z električno energijo je mogoče izbirati tudi različne vrste električne energije glede na vir oziroma ali je dobavljena energija iz konvencionalnih (neobnovljivih oziroma fosilnih) ali obnovljivih virov.

MENJAVA POTEKA PO NASLEDNJIH KORAKIH: 

1. Izberemo svojega novega dobavitelja električne energije

Cene dobaviteljev na trgu električne energije so javno dostopne, zato si lahko tudi na spletnih straneh dobaviteljev električne energije pogledate, kaj ponujajo oziroma jamčijo v posameznih paketih. Pomembna ni le cena tarif, ampak tudi to, kako dolgo nam nudijo elektriko pa znižanih cenah, kaj se zgodi po koncu obdobja znižanih cen ter kakšni so fiksni stroški.
Zveza potrošnikov Slovenije redno preverja aktualne cenike in splošne pogoje posameznih ponudnikov električne energije. Vsak posameznik lahko redno spremlja vse podatke, na podlagi katerih lahko izbere najbolj UGODNEGA PONUDNIKA.

2. Seznanitev novega dobavitelja o izbiri

Odjemalec posreduje izpolnjeno vlogo z minimalnim naborom podatkov novemu dobavitelju prek spletnega obrazca, elektronske ali navadne pošte oziroma vzpostavi telefonski kontakt ter izrazi namero o izbiri dobavitelja. Odjemalec lahko pooblasti novega dobavitelja, da v njegovem imenu izvede vse potrebne aktivnosti za uspešno izvedbo menjave dobavitelja.

3. Pričetek dobave novega dobavitelja

Po zaključenem postopku menjave začne novi dobavitelj odjemalcu dobavljati energijo v skladu s pogodbenimi določili izbrane ponudbe. Najpozneje 6 tednov po izvedeni menjavi prejme odjemalec zaključni račun, s katerim se poravnajo vse finančne obveznosti iz pogodbenega razmerja s prejšnjim dobaviteljem. Odjemalec ima ne glede na izbranega dobavitelja pravico do plačila storitev dobave električne energije in uporabe omrežja z enotnim računom. Na enotnem računu so prav tako zavedene postavke plačila prispevkov in trošarine.

4. Posebne zahteve

Pri menjavi dobavitelja je včasih obvezno, včasih pa zgolj pravi trenutek, da se opravijo določene spremembe v povezavi z lastništvom odjemnega mesta, spremembo naslova za prejemanje računa in podobno. Vse te zahteve navadno uredi dobavitelj, večinoma tudi brezplačno. Vsi zahtevki / obrazci so dostopni tudi na spletnih straneh SODO (obrazci SODO ob menjavi električnega dobavitelja) in so:

 • Vloga za spremembo lastnika na merilnem mestu
 • Soglasje lastnika za evidentiranje plačnika
 • Vloga za evidentiranje naslova za pošiljanje pošte
 • Zahteva za menjavo dobavitelja
 • Pooblastilo za posredovanje merilnih podatkov
 • Vloga lastnika za odklop
 • Soglasje solastnikov za evidentiranje lastnika merilnega mesta
 • Pooblastilo
 • Vloga za spremembo nazivne jakosti omejevalca toka v okviru priključne moči
 • Vloga za spremembo vrste merjenja in/ali obračuna (enotarifni, dvotarifni)
 • Izjava o spremembi osebnih podatkov
 • Izjava dediča oz. potencialnega sodediča

 

NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA PRI MENJAVI DOBAVITELJA ELEKTRIKE

Ali me sama zamenjava dobavitelja kaj stane?

 

NE, MENJAVA DOBAVITELJA JE BREZPLAČNA.

Koga pokličem, če pride do izpada elektrike ali drugih težav?

 

ENAKO KOT DO SEDAJ: DRŽAVNEGA LOKALNEGA DISTRIBUTERJA. V SLOVENIJI JIH JE 5, LOČENIH GEOGRAFSKO:

ELEKTRO LJUBLJANA

ELEKTRO MARIBOR

ELEKTRO PRIMORSKA

ELEKTRO GORENJSKA

ELEKTRO CELJE

Ali bo kakovost elektrike slabša?

 

NE, NITI NE MORE BITI, KER JE ZA KAKOVOST ODGOVOREN DRŽAVNI LOKALNI DISTRIBUTER IN NE DOBAVITELJ.

Ali mi bodo morali zamenjati števec?

 

NE, TO NI POTREBNO.

Koliko časa pa bo zamenjava dobavitelja trajala in ali bom moral sam fizično pristopiti do distributerja in urejati preklop?

ČE JE VLOGA POPOLNA, MORA BITI MENJAVA IZVEDENA V 21 DNEH. VSE V POVEZAVI Z ZAMENJAVO LAHKO UREDI DOBAVITELJ.