Splošni pogoji Menjaj in skasiraj

Organizatorja programa ugodnosti »Menjaj in skasiraj« Kovanček, zavarovalno zastopanje, d.o.o. (Kovanček d.o.o.) in Kovanec Unlimited, trgovina, d.o.o (Kovanec Unlimited d.o.o.) oba s sedežem na naslovu Slovenska cesta 55A, 1000 Ljubljana, sta del Skupine Kovanček, v nadaljevanju predstavljata zavezujoče splošne pogoje:

1. SPLOŠNO O PROGRAMU UGODNOSTI:
Ti splošni pogoji opredeljujejo pravice in obveznosti v programu ugodnosti »Menjaj in skeniraj«in so zavezujoči za družbi Kovanček d.o.o. in Kovanec Unlimited d.o.o. in stranke, ki v programu sodelujejo. Šteje se, da ste s sodelovanjem v programu ugodnosti »Menjaj in skeniraj«  te splošne pogoje prebrali in jih razumete ter se z njimi strinjate.
Splošni pogoji programa ugodnosti lahko družbi Kovanček d.o.o. in Kovanec Unlimited d.o.o. enostransko spremenita brez predhodnega obvestila. Preklic ugodnosti ali sprememba pravil, pod katerimi je stranka upravičena do ugodnosti, bodo objavljeni na spletni strani. Iz tega razloga vas vabimo, da našo spletno stran redno spremljate.
Program ugodnosti se začne izvajati 25. 5. 2020 in se izvaja do preklica. 
V besedilu, ki sledi posamezni izrazi pomenijo:
- »stranka« pomeni fizično osebo, ki z uporabo spletne strani  sklene veljavno pogodbo za prostovoljno dopolnilno zdravstveno zavarovanje pri Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., Koper, Pristaniška ulica 10, 6000 Koper – Capodistria;
- »splošni pogoji« so vsakokrat veljavni splošni pogoji programa ugodnosti »Menjaj in skasiraj«; 
- »veljavna zavarovalna pogodba« je zavarovalna pogodba za prostovoljno dopolnilno zdravstveno zavarovanje z zavarovalnico Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., Koper, Pristaniška ulica 10, 6000 Koper – Capodistria, ki je sklenjena skladno s Splošnimi pogoji za sklepanje tovrstnih pogodb;
- »program ugodnosti« je izraz, ki označuje program ugodnosti, ki je predmet teh splošnih pogojev to je program ugodnosti »Menjaj in skasiraj«;
Dodatno pojasnilo organizatorja: »Ugodnost v višini 20 EUR podeljena že čez 34.200 osebam« predstavlja število posameznikov, ki so pri zavarovalnozastopniški družbi Pro Storitve, zavarovalno zastopanje, d.o.o., Slovenska cesta 55A, 1000 Ljubljana, v letih 2018 in 2019 sklenili nove veljavne zavarovalne pogodbe za svoje prostovoljno dopolnilno zdravstveno zavarovanje pri Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., Koper, Pristaniška ulica 10, 6000 Koper – Capodistria, in sta jim bodisi družba Pro Storitve d.o.o. bodisi Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., doslej zaradi sklenitve zavarovalne pogodbe pri Triglav, Zdravstvena zavarovalnica d.d., skladno s splošnimi pogoji in pravili družbe podarila ugodnost v višini 20,00 EUR (bodisi v obliki bona ugodnosti bodisi z nakazilom denarnega zneska 20,00 EUR). Družba Pro Storitve d.o.o. je del Skupine Kovanček. Edini družbenik družbe Pro Storitve d.o.o. je gospodarska družba Kovanček, zavarovalno zastopanje, d.o.o., Slovenska cesta 55A, 1000 Ljubljana.  

2. KDO JE UPRAVIČEN DO KORIŠČENJA UGODNOSTI?
Do koriščenja ugodnosti, ki so strankam na voljo v okviru programa ugodnosti, je upravičena vsaka (nova) stranka, ki na spletni strani »skleni.online« sklene novo in veljavno zavarovalno pogodbo.

3. UGODNOSTI:
 V okviru programa ugodnosti lahko stranka, ki sklene veljavno zavarovalno pogodbo izbira med naslednjimi ugodnostmi:
    1.1. Denarni znesek v višini 20,00 EUR: družba Kovanček d.o.o. novi stranki na njen bančni račun nakaže denarni znesek v višini 20,00 EUR v roku 30 dni od sklenitve zavarovalne pogodbe za prostovoljno dopolnilno zdravstveno zavarovanje ali
    1.2. Bon ugodnosti v vrednosti 20,00 EUR: družba Kovanček d.o.o. novi stranki po pošti na naslov stranke pošlje en bon ugodnosti v vrednosti 20,00 EUR, ki ga nova stranka lahko koristi pri poslovnem partnerju Skupine Kovanček (aktualen seznam poslovnih partnerjev Skupine Kovanček, katerih bon ugodnosti lahko nova stranka izbere, je razviden na spletni strani), pri čemer mora stranka bon ugodnosti koristiti skladno s pravili, ki jih določa trgovec oziroma trgovska veriga, ki je bon ali kartico zvestobe izdal/-a, ali
    1.3. 4X obrazne maske Shield: družba Kovanec Unlimited d.o.o. novi stranki po pošti na naslov stranke pošlje izbrano ugodnost »Ugodnost Kovanec Unlimited (4 x SHIELD maska)«  v roku 30 dni od sklenitve zavarovalne pogodbe za prostovoljno dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Opozorilo: izbrana ugodnost zaradi svoje narave ni primerni za vračilo ali menjavo skladno s 43. č členom Zakona o varstvu potrošnikov, izbrane ugodnosti tudi  ni mogoče zamenjati, izplačati v gotovini ali prenesti na tretjo osebo.

4. VRAČILO PODELJENE UGODNOSTI OZ. NEUPRAVIČENOST DO KORIŠČENJA UGODNOSTI:
Družba Kovanček d.o.o. in Kovanec Unlimited d.o.o. si pridržujeta pravico, da ugodnosti iz točk 1.1., 1.2. in 1.3. novim strankam ne podelita oziroma zahtevata vračilo že podeljene ugodnosti, če bo družba Kovanček d.o.o. s strani Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d. prejela obvestilo, da zavarovalna pogodba ni veljavno sklenjena iz razlogov, ki so na strani stranke (primeroma, vendar ne izključno: če zavarovalec poskuša prestopiti k Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., čeprav še ni minilo eno leto od sklenitve njegove aktualne zavarovalne pogodbe za prostovoljno dopolnilno zdravstveno zavarovanje; če zavarovalec ne navede pravilnih ali popolnih osebnih podatkov; če ima zavarovalec dolg do zavarovalnice po aktualni pogodbi za dopolnilno zdravstveno zavarovanje itd.).

5. IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI:
Družbi Kovanček d.o.o. in Kovanec Unlimited d.o.o. ne prevzemata nobene odgovornosti za kakršnekoli neželene ali nepredvidene posledice, ki bi jih stranka ali kdo tretji utegnil utrpeti zaradi koriščenja ugodnosti. Zlasti družbi Kovanček d.o.o. in Kovanec Unlimited d.o.o. ne odgovarjata za škodo, ki bi posamezniku utegnila nastati zaradi okoliščin, na katere družbi ne moreta vplivati (višja sila, ravnanje tretje osebe, ravnanje drugih udeležencev itd.), če nastopijo nepredvidene okoliščine, zaradi katerih morata družbi brez predhodnega obvestila začasno prekiniti in zaključiti podeljevanje ugodnosti, ali če nastopijo okoliščine, na katere družbi ne moreta vplivati in zaradi katerih je onemogočen dostop na spletno stran ali na njene podstrani.

6. AKONTACIJA DOHODNINE:
Darilo pravne osebe fizični osebi se v davčno osnovo ne všteva, če njegova vrednost ne presega 42 evrov oziroma, če skupna vrednost vseh daril, prejetih v davčnem letu od istega darovalca, ne presega 84 evrov. Družbi Kovanček d.o.o. in Kovanec Unlimited d.o.o. iz tega naslova ne prevzemata nikakršnih obveznosti.

7. OSEBNI PODATKI:
Družbi Kovanček d.o.o. in Kovanec Unlimited d.o.o. se zavezujeta, da bosta z vsemi osebnimi podatki, ki bodo pridobljeni v okviru izvajanja programa ugodnosti ravnala z vsakokrat veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter skladno z Splošno Uredbo o varstvu osebnih podatkov.

8. INFORMACIJE:
Za morebitna dodatna pojasnila in vprašanja smo vam na razpolago na elektronskem naslovu info@kovancek.com


Kovanček d.o.o. in Kovanec Unlimited d.o.o.

Ljubljana, 25. 5. 2020
 

Obvestilo za javnost